• plenderuesfr

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych przekazywanych nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony i sklepu internetowego pod adresem https://www.godan.pl/ oraz https://pk.godan.com.pl/ oraz https://b2b.godan.pl, których właścicielem jest przedsiębiorstwo Godan S.A. z siedzibą pod adresem: Atlasowa 17, 02-437 Warszawa, wpisane pod numerem
KRS: 0000584770 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363119949, NIP:5223046800. Kapitał zakładowy: 11.500.000 zł, wpłacony w całości.

Administratorem Państwa danych jest Godan S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Atlasowa 17, 02-437 Warszawa. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane w imieniu administratora jest Comarch S.A. Z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków.

II. Cel przetwarzania danych

Dane, które są nam przez Państwa przekazywane są przetwarzane w następujących celach:
1. Realizacji zamówień składanych przez Państwa na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego https://pk.godan.com.pl/, a więc w celu należytego wykonania umowy sprzedaży na odległość. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym także wysyłki, jest niezbędne.
2. Rozpatrywaniu reklamacji oraz wypłaty świadczeń na skutek przysługującego ustawowo prawa zwrotu.
3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym na przesyłanie Państwu drogą elektroniczną informacji handlowych oraz aktualnej oferty oraz informacji o promocjach, Państwa dane będą przetwarzane także w tym celu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie tej zgody nie uchybia pkt. 1.
4. Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny:
1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
2. W ramach Witryny stosowane są rodzaje plików cookies umożliwiające korzystanie
z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny.
3. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
1. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
2. Reklamowe

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Dane przetwarzane przez administratora

Zgodnie z celami wymienionymi w punkcie poprzedzającym, podmiot przetwarzający na zlecenie administratora przetwarza następujące dane:
1. Imię i Nazwisko,
2. Adres wysyłkowy, rozumiany, jako adres niezbędny do należytego wykonania umowy, to jest ulicę, numer budynku i numer lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość.
3. Telefon kontaktowy,
4. Adres e-mail
5. Logi
6. Adres IP
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji
i zakupu w ramach Witryny. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, podanie powyższych danych także jest konieczne.

Odbiorcą danych są firmy spedycyjne z którymi administrator współpracuje, a którym przekazuje dane w celu wykonania umowy zawartej z osobą której dane dotyczą.

Dane osobowe powierzone przedsiębiorstwu GoDan S.A. są przetwarzane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów sprzedaży przez ten czas.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych – pozyskanie informacji o celach przetwarzania, o odbiorcach tych danych. Prawo dostępu danych wiąże się z możliwością otrzymania od administratora kopii danych podlegających przetwarzaniu.
2. Prawo do zmiany i sprostowania danych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie je zmienić, bezpośrednio w jego indywidualnym koncie w sklepie internetowym lub informując o zaistniałych zmianach, administratora. Sprostowanie danych dokonywane jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności sprostowania.
3. Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia jego danych. Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wraz z każdorazową zmianą danych, ich sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania, administrator będzie informował każdego odbiorcę danych, chyba że, będzie to działanie wymagające nadmiernego wysiłku.
Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Od tego momentu administrator zaniecha ich przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu przeciw celom marketingu bezpośredniego, administrator niezwłocznie zaniecha przetwarzania danych w tym celu.

IV. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator nie później niż w terminie 72 godzin, po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza zaistnienie tego faktu organowi nadzorczemu, chyba że, jest mało prawdopodobne, że zaistniałe naruszenie skutkuje naruszeniem praw lub osób fizycznych. W razie stwierdzenia naruszenia przez podmiot przetwarzający, zgłasza je administratorowi. Zgłoszenie o którym mowa musi opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym liczbę osób, których dane naruszono, a ponadto musi zawierać dane inspektora danych osobowych. Co więcej w zgłoszeniu należy opisać możliwe konsekwencje naruszenia danych, a także środki naprawcze podjęte przez administratora. Administrator jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich przypadków naruszenia oraz do niezwłocznego poinformowania osoby, której dane zostały naruszone o zaistnieniu tego faktu.

V. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny
i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki oraz ze zmianami przepisów prawa, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Login to your Account