• plenderuesfr

POLITYKA JAKOŚCI

Celem działalności spółki GoDan jest dostarczenie klientom produktów o jakości co najmniej zgodnej z ich oczekiwaniami oraz z przepisami prawnymi w zakresie jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Zadowolenie klientów jest najważniejszym elementem strategii spółki i gwarancją jej sukcesu.

Dbamy o to, aby asortyment naszych produktów był dostosowany do potrzeb naszych klientów.

Nadzór nad jakością produktów sprawujemy od etapu projektowania, poprzez realizację zakupów, aż do kompletacji towaru przed wysyłką do klientów.

Bezpieczeństwo zdrowotne zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, analizowanie zagrożeń, szacowanie ryzyka i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym.

Politykę jakości realizujemy poprzez:
• przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych
• przeglądy systemu jakości przeprowadzane przez Kierownictwo firmy oraz doskonalenie systemu
• dążenie do realizacji celów strategicznych
• dbałość o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów
• współpracę ze sprawdzonymi dostawcami
• doskonalenie infrastruktury w celu podnoszenia wydajności i elastyczności działań
• poprawę organizacji pracy oraz komunikacji wewnętrznej,
• zwiększanie świadomości i kwalifikacji pracowników
• doskonalenie środowiska pracy w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
• długofalową współpracę w klientami z poszanowaniem zasad etyki biznesowej

Przyjmuję odpowiedzialność za wdrażanie i utrzymywanie polityki jakości oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Login to your Account